کریسمس

کریسمس مبارک

Bells are ringing
the wishes of christmas day
the flying snowflakes
send my most sincere blessings
to you merry christmas

زنگ ناقوس ها
آرزوهای روز کریسمس
پرواز برف
ارسال صمیمانه ترین تبریکهای من به شما
کریسمس مبارک